Finlands samarbetspartner i utvecklingspolitiken

Finland samarbetar med flera aktörer för att nå sina utvecklingspolitiska mål. Det kan vara stater, organisationer eller företag.

Finland stöder flera länder genom bilateralt utvecklingssamarbete. Nästan alla partnerländer hör till de minst utvecklade länderna i världen. Regionalt samarbete baserar sig å sin sida på program som riktar sig till ett större område än ett enskilt land.

Finland medverkar i många internationella organisationer som bedriver verksamhet som bidrar till att Finlands utvecklingspolitiska mål kan nås. Multilateralt samarbete till exempel inom ramen för FN-systemet eller EU ger de finländska målen större vikt internationellt.

Finland samarbetar också med andra partner för att genomföra sina utvecklingspolitiska principer. Finland har länge stött aktörer i det civila samhället såväl i Finland som internationellt. Samhälleliga aktörer, till exempel kommuner, läroanstalter och forskare, är också viktiga partner i utvecklingspolitiken. De senaste åren har den privata sektorn, företagen och utvecklingspolitiska investeringar fått en allt viktigare roll.