Utvecklingspolitiska investeringar

Sedan 2016 har en del av Finlands utvecklingssamarbete utgjorts av utvecklingspolitiska investeringar. Genom investeringarna stöder vi bland annat affärsverksamhet i utvecklingsländer. Investeringarna skiljer sig från bistånd i form av donationer eftersom det finansierade kapitalet återbetalas.

Finlands regering beslutade 2016 att ta i bruk s.k. utvecklingspolitiska investeringar vid sidan om utvecklingssamarbete som gåvobistånd. De kan ha formen av investeringar eller lån.

De utvecklingspolitiska investeringarnas idé är att de ska ge upphov till utvecklingsresultat i partnerländerna. Samtidigt måste investeringarna ge avkastning och det investerade kapitalet ska betala sig tillbaka, man ska kunna förvänta sig återbetalning. Det är viktigt för att investeringarna ska kunna räknas som fordringar i statsbudgeten, vilket är ett av villkoren för stödformen.

Investeringarna riktas enligt fyra prioriterade områden som styr allt Finlands utvecklingssamarbete. Investeringarna måste också fylla kriterierna för offentligt bistånd (Official development assistance, ODA) som ställts upp av OECD:s biståndskommitté DAC.

Investeringar som uppmuntrar företagande

De utvecklingspolitiska investeringarnas idé är bland annat att förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet i utvecklingsländer. Investeringarna görs i första hand i de allra fattigaste länderna. Det gör investeringsverksamheten utmanande eftersom förhållandena är svåra och marknaden outvecklad.

Ett annat mål är att få till stånd en hävstångseffekt, det vill säga uppmuntra andra offentliga och privata finansiärer att investera i samma objekt.

Trots att de utvecklingspolitiska investeringarna delvis styrs av samma principer som utvecklingssamarbete i form av gåvobistånd, finns det också skillnader som beror på kravet på avkastning och återbetalning.

Det är en lång process att bereda finansiella investeringar. Utrikesministeriet för ingående förhandlingar med mottagaren av investeringen. Under förhandlingarna säkerställs att alla kriterier för utvecklingspolitiska investeringar fylls. Utrikesministeriet samarbetar också med finansministeriet och Statistikcentralen.

År 2016 uppgick medlen för utvecklingspolitiska investeringar till 140 miljoner euro. De kanaliserades två vägar.

Den största delen kanaliserades genom Finnfund som ett långfristigt lån. Finnfund är ett utvecklingsfinansieringsbolag där finska staten är majoritetsägare. Den erbjuder företag långvarig riskfinansiering och investeringslån för lönsamma projekt i utvecklingsländerna och i Ryssland. Finnfund ska betala tillbaka lånet på 40 år.

En del av medlen för investeringar 2016 kanaliserades som kapitalhöjning i Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) fondbolag Inter-American Investment Corporation (IIC). IIC är den enhet inom Interamerikanska utvecklingsbanken som ansvarar för finansiering till den privata sektorn. Den har som mål att främja ekonomisk tillväxt genom stöd till regionens privata sektor.

Investeringarna 2017 riktas till klimatfinansiering och till att stärka små och medelstora företag. Anslaget är 130 miljoner euro. Av det Finland kanaliserar totalt 114 miljoner euro till Klimatfonden Finland–IFC.

Kartläggningen av investeringsobjekt 2018–2019 pågår.